Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: conéixer
conéixer
Flexió verbal »
(Del llatí cognōscĕre, mat. sign. El canvi de ō en e és degut a l’analogia en els verps en -ēscĕre.)
  1. v. tr. Aplegar a saber la naturalea dalgú o dalguna cosa.
  2. Descobrir, vore una cosa que es manifesta.
  3. Entendre, saber dun assunt.
  4. Haver vist o tractat més o manco a una persona.
  5. No conéixer u ni a son pare, loc. Parlant de diners o negocis, ser inflexible.
  6. Realisar el coit.
  7. Reconéixer a algú que ya havíem vist o tractat: Perdona pero no the saludat perque no thavia conegut.
  8. Conéixer per, nomenar a algú o alguna cosa en un nom que no és el verdader. En el poble el coneixien pel corregeret.
  9. Acceptar, admetre, reconéixer a algú com a posseïdor dun títul o un dret.
  10. Se coneix que, loc. Equival a es veu que, se nota que, pareix ser que: Se coneix que ha plogut perque hi ha molt de fanc. Se coneix que no ve la gent perque han tallat la carretera.
ref. Val més u roïn conegut que u bo per conéixer.
Buscar conéixer en: