Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Taleca
taleca, -eques
(De l’àrap hispànic ta’líqa, mat. sign.)
  1. s. f. Sac llarc i estret, de lona o un atre teixit fort, que sutilisa per a guardar i portar coses.
  2. Mida de gra que equival a quatre barcelles.
  3. local. Tela blanca i grossa de cànem o duns atres materials que es coloca entre la corda de pujar a les palmeres i lesquena del palmer en Elig, per a que la corda no faça mal en lesquena.
  4. fig. Pecats que u porta damunt i ha de confessar.
  5. fig. Mort violenta.
  6. Fer taleca, loc. Caure mort.
  7. No ser el millor gra de la taleca, loc. No ser algú massa bo.
ref. Ninguna taleca buida es té dreta.
Buscar Taleca en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: entalecat i talecada.