Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Formage.

formage, -es
(Del llatí formatĭcu, mat. sign.)
s. m. Aliment que s’obté per la coagulació de la llet i el prensament de la massa. / Formage blanquet o blanc, aquell que es fa a partir de la quallada en sal. / Formage en porcions, formaget. / Formage holandés o de bola, formage redó i de corfa de color roig que es fa en Holanda. / Peça que es fa en esta matèria alimentícia i que pot ser aplanada com una coca. // Formage llarc, joc de chiquets en el que un chiquet s’inclina i els atres boten per damunt i en acabant també s’inclinen. // S’ha menjat el formage del retor, loc. Se diu d’un chiquet al qual li ha caigut alguna dent. // Estar en el formage, loc. Estar atent a lo que passa. // Capell que utilisaven els hòmens valencians en el sigle XVIII i principis del XIX, que rebia este nom perque la seua forma recordava una tallada de formage; solien utilisar-lo els estudiants.
  • Formage coincidix en:
    • la 3ª persona del present de subjuntiu de formajar
    • la 1ª persona del present de subjuntiu de formajar
    • la 1ª persona del present d'indicatiu de formajar
    • la 3ª persona d'imperatiu de formajar