Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mateixes
mateix, -xa, -xos, -xes
(Del llatí metĭpse, compost de la partícula met i del demostratiu ĭpse, mateix.)
 1. adj. m. Idèntic, no un atre: Esta calor és la mateixa dahir. Eixes sabates són les mateixes de ton germà.
 2. Lo mateix, la mateixa cosa.
 3. Exactament igual, sense diferència.
 4. Eixa cosa exactament, no atra.
 5. Això, açò, allò mateix, precisament això, açò, allò.
 6. Yo mateix, yo precisament.
 7. Tu mateixa, se diu ad algú deixant-li que trie lopció que crega convenient: Yo taconselle que agarres el paraigües, tu mateixa.
 8. Aixina mateix, igualment, també.
 9. Ser algú el, la... mateix mal, pecat, bondat..., loc. Ser eixa cosa: Ell és el mateix pecat. Era la mateixa bondat.
 10. Ara mateix, ara mateixa, loc. En este moment.
 11. Ací mateix, ací mateixa, loc. En este lloc.
 12. Hui mateix, hui mateixa, loc. En este dia.
observacions/documentació: Sol utilisar-se de forma invariable la forma femenina mateixa en singular darrere de pronoms i adverbis: Ells mateixa, ara mateixa, hui mateixa, yo (masculí) mateixa, elles mateixa...
ref. Els mateixos dies, els mateixos pecats.
Buscar mateixes en: