Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Partir
partir
Flexió verbal »
(Del llatí partīre, mat. sign.)
  1. v. tr. Dividir una cosa en dos o més parts.
  2. Repartir, distribuir alguna cosa entre dos o més: En acabant nos hem de partir els beneficis del negoci a parts iguals.
  3. refl. ant. Separar-se.
  4. intr. Posar-se en moviment.
  5. intr. Iniciar, escomençar: La sequiola partix de la séquia.
  6. fig. Prendre una data, un fet, etc., com a base per a un raonament: A partir de hui, no tornaré a vindre.
  7. Trencar fent clavill o badall.
  8. Tallar, generalment en parts: Partix el meló.
  9. Partir palletes, loc. Deixar de ser amics, barallar-se.
ref. A qui partix i s’enganya, Sant Pere li trau els ulls.
Buscar Partir en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.