Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

5 coincidències per a Metro.

-metro
(Del grec μέτρον.)
suf. Sufix d’orige grec que significa mida, relacionat en metro com a unitat de llongitut i forma paraules com quilómetro, centímetro. // Significa aparat per a medir, com ara: termómetro, nilómetro...
metro, -os
(Del llatí metrum i esta del grec μέτρον, mat. sign.)
s. m. Mida característica de cada classe de vers. // ant. Vers o composició en vers. // ant. Mesura de vi. // Unitat de llongitut del Sistema Internacional equivalent a la llongitut de la distància recorreguda per la llum en el buit durant 1/299792458 de segon. El seu símbol és m. / Metro quadrat, unitat de superfície del Sistema Internacional equivalent a l’àrea d’un quadrat d’un metro de costat. El seu símbol és m². / Metro cúbic, unitat de volum del Sistema Internacional equivalent al volum d’un cup d’un metro de costat. El seu símbol és m³. // Instrument utilisat per a medir que té diverses marques que indiquen els decímetros, centímetros, etc.
observ. En época antiga existia la forma metro, que era i és la forma popular. La forma metre (unitat de llongitut) ve del francés metre i és del sigle XVIII-XIX.
metro, -os
(Abreviatura de metropolità.)
s. m. Ferrocarril elèctric que circula totalment o parcialment subterràneu i que servix com a mig de transport de persones, generalment en les grans ciutats.
metro-
pref. Prefix del grec μέτρον que significa mida i que servix per a formar neologismes.
metro-
pref. Prefix del grec μήτρα que significa matriu i que servix per a la formació de neologismes.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.