Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Metro
-metro
(Del grec μέτρον.)
 1. suf. Sufix dorige grec que significa mida, relacionat en metro com a unitat de llongitut i forma paraules com quilómetro, centímetro.
 2. Significa aparat per a medir, com ara: termómetro, nilómetro...
metro, -os
(Del llatí metrum i esta del grec μέτρον, mat. sign.)
 1. s. m. Mida característica de cada classe de vers.
 2. ant. Vers o composició en vers.
 3. ant. Mesura de vi.
  1. Unitat de llongitut del Sistema Internacional equivalent a la llongitut de la distància recorreguda per la llum en el buit durant 1/299792458 de segon. El seu símbol és m.
  2. Metro quadrat, unitat de superfície del Sistema Internacional equivalent a làrea dun quadrat dun metro de costat. El seu símbol és m².
  3. Metro cúbic, unitat de volum del Sistema Internacional equivalent al volum dun cup dun metro de costat. El seu símbol és m³.
 4. Instrument utilisat per a medir que diverses marques que indiquen els decímetros, centímetros, etc.
observacions/documentació: En época antiga existia la forma metro, que era i és la forma popular. La forma metre (unitat de llongitut) ve del francés metre i és del sigle XVIII-XIX. ”Tots aquells cinch cafís de forment et cinch metros de vi”. Document de 1435. Archiu General del Regne de Valéncia. A. Mª Alcover. Diccionri català-valencià- balear.
metro, -os
(Abreviatura de metropolità.)
 1. s. m. Ferrocarril elèctric que circula totalment o parcialment subterràneu i que servix com a mig de transport de persones, generalment en les grans ciutats.
metro-
 1. pref. Prefix del grec μέτρον que significa mida i que servix per a formar neologismes.
metro-
 1. pref. Prefix del grec μήτρα que significa matriu i que servix per a la formació de neologismes.
Buscar Metro en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.