Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

  • esperes coincidix en:
    • la 2ª persona del present de subjuntiu de esperar
    • la 2ª persona del present d'indicatiu de esperar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: pera, perra i perro.