Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: despertada
despertada, -des
  1. s. f. Acte i efecte de despertar.
  2. Hora de despertada, ant. Hora en que es fea el toc de campana per a despertar i fer alçar a la gent del llit.
  3. Folc. Diana en banda de música, cants o llançament de coets, que recorre els carrers els dies de festa de bon matí, com ara en les falles de Valéncia o en la processó de Sant Pere de Castellfort.
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
Buscar despertada en:
  • despertada coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)