Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: don
don, -na
(Del llatí dŏmnus, contracció de domĭnus, senyor.)
  1. s. m. ant. Tractament de respecte, equivalent a senyor o senyora, anteposta a un nom propi dhome o dòna, és sinònim de les formes en, n’, na (En Vicent, NAndrés, Na Jordana, NAmàlia): Don Anfós i Dona Maria.
  2. Nostra Dona, ant. La Mare de Deu.
observacions/documentació: Se tracta d’una forma clàssica i ben antiga; pareix que solia utilisar-se davant de noms castellans com Don Pedro, pero també davant de noms i llinages valencians.
ref. Don precís ya fa temps que va morir. Lo don sense din no aprofita per a res.
don, -ons
  1. s. m. ant. V. dany. (Del llatí damnu, que evolucionà a lant. dan (dany) i també a don (dany) en una evolució fonètica particular; de la mateixa manera que sacamnu donà escan (banc).
don, -ons
  1. s. m. ant. V. , acte i efecte de donar. (Del llatí donum, en conservació de la n.)
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.