Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: amarga
amarc, -rga, -cs, -rgues
(Del llatí amārum, mat. sign. en una -c paragògica per influència del verp amargar, del llatí amaricare.)
  1. adj. m. De sabor desagradable com el de la fel: Amarc com la fel.
  2. Que causa disgust: La mort dun fill és una pena molt amarga.
  3. Que manifesta o expressa una gran aflicció o pesar: Els seus plors eren amarcs i de desesperació. Un poema amarc i pessimiste.
  4. Que sent gran aflicció o disgust: Un home amarc per la seua mala fortuna. ¡Amarga estic de vore-vos discutir sempre!
observacions/documentació: "...res que menje no sent dolç, ans me par amarch com fel”. Joanot Martorell. Tirant lo Blanch. 1490.
Buscar amarga en:
  • amarga coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de amargar
    • la 2ª persona d'imperatiu de amargar
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: amargat.