Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Gèneros
gènero, -os
(Del llatí genus, genĕris, mat. sign.)
 1. s. m. Conjunt de sers que compartixen una série de caràcters o característiques.
 2. Conjunt despècies que en història natural compartixen una série de caràcters.
 3. Gènero humà, espècie humana.
  1. Classe natural a la qual pertanyen les persones o les coses.
  2. Per extensió, classe en general.
 4. Gènero musical, classe de música en característiques pròpies.
 5. Gèneros lliteraris, apartats en que sorganisen les obres de lliteratura: Gènero històric, gènero romàntic, etc.
 6. Mercaderia; objecte susceptible de ser comprat o venut.
 7. Gèneros de punt, peces confeccionades en este teixit.
 8. Gram. Classe a la qual pertanyen els noms duna llengua a partir de la diferenciació de sexes i són el masculí, el femení i el neutre.
observacions/documentació: La forma antiga era gènere, la més etimològica que més tart evolucionà a gendre, inclús per a l’accepció d’espècie, pero en gramàtica ya en el sigle XVI els gramàtics utilisaven gènero, que és hui l’única forma valenciana viva, com a llatinisme i per a diferenciar esta accepció de la que tenien les formes patrimonials genre i gendre.
Buscar Gèneros en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: generós.