Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: justs
just, -ta, -ts, -tes
(Del llatí iustum, mat. sign.)
 1. adj. m. Conforme a la justícia.
 2. Que obra en justícia.
 3. Que sacopla, adapta, ajusta..., exactament; que ni li falta ni li sobra, exacte.
 4. Escàs, que casi no aplega, insuficient: Esta paella és massa justa per a sis persones.
 5. Vindre just, apenes aplegar, no ser suficient.
 6. adv. Sense sobrar res.
 7. Exactament, precisament: Just quan anava tot be, passà la desgràcia.
 8. De bon just, loc. ant. Conforme a la justícia.
 9. De mal just, loc. ant. Injustament, contra la justícia.
 10. Pagar justs per pecadors, loc. Se diu quan algú paga per les culpes dun atre.
ref. Justets, justets, són un duro, vint quinzets. Ser just com el casament de Cervera, que ni faltà, no sobrà, ni hi hagué prou.
Buscar justs en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.