Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: entregar
entregar
Flexió verbal »
(Del llatí integrāre, restituir, completar.)
  1. v. tr. Posar una cosa en poder dalgú: Entregar les claus al propietari. Entregarà els premis el president del tribunal.
  2. Entregar lànima a Deu, loc. Morir.
  3. Entregar una ciutat, fortalea o fortificació, rendir-la a leixèrcit enemic.
  4. Entregar a u a la justícia, als seus enemics, etc., posar-lo en mans de lautoritat, dels adversaris, etc.
  1. refl. Sometres ad algú, posar-se en les seues mans, acceptar la seua direcció o arbitri.
  2. Presentar-se els reclutes al centre dallistament.
 1. refl. Dedicar-se completament a una cosa: Sentregà a lestudi dels clàssics.
observacions/documentació: Se tracta d’un verp documentat en el sigle XIV i en la lliteratura posterior. No és un castellanisme: “...que·s puscha pagar ni entregar dels ditz C sous que ha pagatz per lo dit Berenguer...”. Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina. 1275. “Et jatsesie per entregar et satisfer al dit vehi nostre poguessem procehir a penyores o represalies de bens de vehins vostres.”. Llibre de Consells. 1379. “...a causa de la dita prohibicio e manament penal, se son parats y·s paren en liurar e entregar les dites peces”. Jaume Pons i Miquel Llavata. La Germania. 1520.
Buscar entregar en: