Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: chafades
chafat, -ada, -ts, -ades
 1. adj. m. Esclafat.
 2. Chafigat.
 3. fig. Trist, desanimat, alicaigut.
 4. local. Curt denteniment.
 5. Acte de trapijar el raïm.
chafada, -des
 1. s. f. Acte i efecte de chafar.
 2. Senyal que es fa en una superfície quan se chafa.
 3. Anar a arreplegar les chafades, loc. local. Aplegar tart o a hora de tancar un lloc.
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
Buscar chafades en:
 • chafades coincidix en:
  • el participi femení plural de chafar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)