Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bonica
bonico, -ca, -os, -iques
(Format sobre el llatí bonus, bo, en el sufix celtollatí -īcco, per via de l’aragonés.)
  1. adj. m. Que és bell i causa una bona impressió.
  2. Ser més bonica que les pessetes, loc. Ser molt bonica.
  3. Ser més bonico que una onça dor, loc. Ser molt bonico.
  4. Ser o estar bonico, loc. Se diu de persones, plantes o animals que ya han creixcut i tenen salut: Les tomateres ya estan boniques, pronte faran flor. Els conills ya són bonicos pero encara no crien.
  5. Anar bonico, loc. Anar malament per una malaltia, efecte de lalcohol, un colp...
observacions/documentació: Trobem la forma bonico ya en el sigle XV en el llenguage familiar dels Borja, com podem vore en este eixemple tret d’un epistolari de Aleixandre VI: “...de veritat se lleva molt bonico i de bones inclinacions”. Les formes bonico, bonica, bonicos, boniques les trobem moltes voltes en l’epistolari d’Hipòlita Roís de Liori, naixcuda en Valéncia en 1479, i de sa filla Estefania de Requesens, naixcuda en Barcelona en 1504; mare i filla s’escriuen en valencià i usen estes formes familiarment: “Lo chic [...] està molt bonico. Naxqué no tan flac com Lloysico”. “...estan molt bonicos y la chica té sèt dents”. “Caterina està la més bonica del món”. “...y diu tantes coses boniques que aurien menester llarga escriptura”.
ref. Bonico en l’aigua, lleig en la dansa. No és bonico lo que és bonico, sino lo que a mi m’agrada.
bonic, -ca, -cs, -iques
  1. adj. m. inus. i llit. V. bonico. (Valencianisació lliterària de bonico.)
Buscar bonica en: