Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: prest
prest
(Del llatí praesto, a mà, a punt.)
  1. adv. ant. Pronte, sense tardança, en poc de temps.
  2. Tan prest com, loc. ant. Tan pronte com.
prest, -ta, -ts, -tes
(Del llatí tardà praestu, mat. sign.)
  1. adj. m. ant. Dispost, llest, preparat. Usat absolutament: Estem prests. En complement nominal i verbal introduït per la preposició a: Estic prest a tot lo que demanes. Estan prests a treballar ací. Antigament podien usar-se les preposicions de i per o sense preposició.
  2. Ràpit; que actua sense tardança, que es fa sense retart.
Buscar prest en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.