Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: empreses
empresa, -ses
(Femení del part. pass. de emprendre.)
  1. s. f. ant. Símbol o figura que representa lo que u vol fer o és, i sol anar acompanyat dalguna paraula.
  2. Acció o obra que u mamprén.
  3. Sèu duna societat mercantil o lloc a on realisa el seu treball.
Buscar empreses en:
  • empreses coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: pressa, preces, pres i presa.