Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: amontonar
amontonar
Flexió verbal »
(De a-1 i montó.)
  1. v. tr. Fer montons dalguna cosa: Amontonen larena. Amontonar la dacsa en lalmagasén.
  2. fig. Acumular alguna cosa: Amontonar diners.
  3. fig. i refl. Reunir-se o juntar-se en un espai moltes persones, animals o coses: Els espectadors samontonaven a la porta del teatre.
  4. refl. Juntar-se diverses coses que esperen algun tràmit o gestió i que sacumulen per falta dactivitat o de temps: Se mamontona la faena. Els encàrrecs samontonen. Les denúncies sense tramitar samontonen en loficina.
observacions/documentació: "... caygue tant gran neu que per les carreres l’a avien de amuntonar”. Pere Martí. Llibre de antiquitats. 1525. “Y com esta opinió era la que alguns que desichaven amontonar en Madrit coses contra el virrey la abrasaren...”. Joaquim Aierdi. Dietari. 1661. “...l’afany d’amontonar pelucones i dobletes...”. Josep Pascual Tirado. Fruita de repom. 1935.
ref. Per a amontonar, demanar i no donar.
Buscar amontonar en: