Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: charrar
charrar
Flexió verbal »
(D’orige onomatopèyic, cf. el cast. charlar, l’it. ciarlare o el cat. xerrar.)
  1. v. intr. i tr. Parlar duna forma informal o de forma constant.
  2. Dir coses inoportunes, per malícia o indiscreció.
  3. Malparlar dalgú o dalguna cosa, incidint en els seus defectes siguen reals o no.
  4. Parlar, raonar.
  5. Charrar més que una cotorra o charrar pels colzes o com un filós, loc. Charrar molt.
Buscar charrar en: