Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bàlsem
bàlsem, -ms
(Del llatí balsămu, mat. sign., i este del grec βάλσαμον.)
  1. s. m. Substància líquida casi transparent i aromàtica que sobté fent una incisió a determinats arbres i que en el contacte en latmòsfera pren color i sespessa.
  2. Medicament compost de substàncies aromàtiques per a curar ferides.
  3. fig. Consol o qualsevol cosa que suavisa una pena.
  4. Bàlsem de calambuc, resina de calambuc.
  5. Bàlsem de copaiba, oleorresina aromàtica que sextrau del tronc del copayer i que sutilisa contra les inflamacions de les mucoses.
  6. Bàlsem del Canadà, oleorresina duna espècie davet.
  7. Bàlsem del Perú, resina pareguda al bàlsem de Tolú, pero dinferior qualitat.
  8. Bàlsem de Tolú, resina que sextrau per incisió dun arbre de la família de les papilionàcees que abunda en Colòmbia i que sutilisa en medicina com a pectoral.
observacions/documentació: "Aquells donen oli, vi e balsem; e tu dones de tu mateix escopina, orina...”. Bernat Oliver. Excitatori de la pensa de Deu. 1400. “Dona’m planter / he sementer, / de balsem brots...”. Jaume Roig. Spill. 1460. “...de les quals species se compon un engüent de odor perfectissima, en lo qual entren mirra, cinamomum e balsem”. Joan Roïç de Corella. Lo Cartoxa. 1495. “...fet de aquella mescla inpreciable de la sua carn e sanch mesclada inseparablement ab lo divinal balsem”. Sor Isabel de Villena. Vita Christi. 1497. “Olives son fruyta que·n l’any se reserva molt fresca, molt tendra, molt vert hi gentil; y a causa del balsem que tant les conserva”. Bernat Fenollar. Lo proces de les olives. 1497. “...enviaren a Sogorb oli y balsem y los porrons de argent que la Seu de Valencia te guardats per al dit effecte”. Pere Martí. Libre de Antiquitats. 1525. “Un balsem, un cordial / fon per a mi esta resposta, / que en seguida em feu anar / tot el malisim humor”. Anònim. Coloqui nou de Tofol el de Campanar. 1795. “...vingau rialleres, porteu la bota / que ab balsem omplin Quart o Turís”. Teodor Llorente. Cansó dels escursionistes del Rat Penat. 1881.
Buscar bàlsem en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: bàlzem.