Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: manya
manyo, -nya, -os, -nyes
(Possiblement mossarabisme familiar.)
  1. s. m. dialect. Nom familiar donat a persones jóvens.
  2. local. Chica, chicona.
manya, -nyes
(Provablement d’una forma llatina *manĭa, var. de manŭa, habilitat.)
  1. s. m. Destrea, habilitat en les mans: La seua manya li permet fer acabats de molta calitat.
  2. Astúcia: Ha conseguit el treball en molta manya.
  3. Donar-se manya, loc. Tindre habilitat per a fer una cosa.
ref. Més val manya que força.
many, -nya, -nys, -nyes
(Del llatí magnus, gran.)
  1. adj. m. ant. Gran. Només se conservà en la llengua antiga en la locució tan many com, tan gran com: Tan many com un bou. Tan manya com gran montanya.
Buscar manya en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: manyà.