Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Escolà
escolà, -ans
(Del llatí vulgar scholānu, i este de schŏlāre, mat. sign., per canvi de sufix.)
  1. s. m. ant. Aprenent, discípul.
  2. Persona que ajuda a la missa i al ministeri de laltar.
  3. Escolà damén, persona sense caràcter, que obeïx o seguix servilment a una atra, donant-li en tot la raó.
ref. Escolà que ven la cera i està sense comanar, rapavèrunt de l’altar. L’escolà de Quart, sempre va corrent i aplega tart. Escolà, rata pa, rata vi, menja moles de molí.
Buscar Escolà en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: escola, colla, cola, collada i colada.