Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

3 coincidències per a tras.

tras
(Del llatí trans, a l’atre costat de, partícula que en llatí vulgar prengué el sentit de darrere.)
prep. i adv. ant. Darrere.
¡tras!
(D’orige onomatopèyic pel soroll del moviment i el colp inesperat.)
interj. Indica un moviment o un acte intens, fort, ràpit. // Del tris al tras, loc. De raïl, íntegrament, totalment.
tras-
(Del llatí trans.)
pref. Prefix, variant de la preposició d’orige llatí trans, que significa a l’atre costat, darrere de, a través de, més allà de i que servix per a formar composts, com ara: trascantó, trascor, traspilastra, traspassar, traslladar, trastocar, trastornar...
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: traç.