Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tras
tras
(Del llatí trans, a l’atre costat de, partícula que en llatí vulgar prengué el sentit de darrere.)
  1. prep. i adv. ant. Darrere.
¡tras!
(D’orige onomatopèyic pel soroll del moviment i el colp inesperat.)
  1. interj. Indica un moviment o un acte intens, fort, ràpit.
  2. Del tris al tras, loc. De raïl, íntegrament, totalment.
tras-
(Del llatí trans.)
  1. pref. Prefix, variant de la preposició dorige llatí trans, que significa a latre costat, darrere de, a través de, més allà de i que servix per a formar composts, com ara: trascantó, trascor, traspilastra, traspassar, traslladar, trastocar, trastornar...
Buscar tras en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: traç.