Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a foll.

foll
interj. Eufemisme de fotre.
foll, -lla, -lls, -lles
(Del llatí fŏllis, bossa, sac, home orat.)
adj. m. Sense trellat o que té la raó sériament pertorbada. // Propi de persones sense us de raó: Té pensaments folls. Les idees folles que té el duran a la perdició. // Folla fembra, ant. Prostituta. // Anar en foll, loc. ant. Anar sense pensar, de manera inconscient. // A la folla, ant. Desbaratadament.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: enfoll.