Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: soldre
soldre
Flexió verbal »
(Del llatí sŏlvĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Desfer la cohesió duna cosa, dissoldre o separar els seus elements que componen una cosa.
  2. ant. Perdonar.
  3. ant. Resoldre o solucionar un problema.
soldre
Flexió verbal »
(Del llatí solĕre, mat. sign.)
  1. v. intr. Acostumar, ser freqüent; sempre acompanya a un atre verp en infinitiu: Sòlc menjar poc. Sol anar tots els dies a ta casa.
Buscar soldre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.