Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Che
che, -es
  1. s. f. Nom del dígraf ch. També es pot denominar ce hac.
che
(D’orige onomatopèyic.)
  1. interj. Interjecció típica valenciana que susa per a donar a entendre reaccions de sorpresa, entusiasme, enuig o uns atres sentiments.
  2. La terra del che, Valéncia.
  3. s. m. i f. Persona valenciana.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ge, xe i Xe.