Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: temples
templa, -les
(Del llatí tĕmpŏra, mat. sign.)
  1. s. f. ant. Pols, part del cap situada entre lull, lorella i la galta.
temple, -es
(Del llatí templum, mat. sign.)
  1. s. m. Edifici, lloc destinat al cult religiós.
  2. fig. Lloc a on se rendix cult a una ciència, art o virtut.
Imàgens
temple, -es
  1. s. m. cast. Disposició duna persona, caràcter, clim.
ref. Tots són d’un ventre i cada u té son temple.
Buscar temples en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.