Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: miquetes
miqueta, -tes
(Del llatí mīca, mat. sign.)
  1. s. f. Trosset, porció chicoteta duna cosa.
  2. Molt poqueta cantitat.
  3. Una miqueta, un poc.
  4. Gens ni miqueta, gens.
  5. Miquetes, persona sense corage.
  6. A miquetes, loc. Poc a poc.
  7. Fer a miquetes, loc. Esmenugar, esmicolar.
  8. Miqueta a miqueta, loc. Poc a poc.
  9. ant. Molla o molleta de pa.
observacions/documentació: Des de ben antic trobem sempre miqueta o miquetes; tant per a referir-se a les molletes de pa com per a designar una cantitat mínima de qualsevol cosa: “Senyor, yo que so cadeneta, vullats-me dar una miqueta del pa». “Solament una miqueta de gloria que tastaren”. Sant Vicent Ferrer. Quaresma. 1413. “ e, si yo no mereixch pa éntegre com a filla, haja una sola miqueta com a goçeta”. Sor Isabel de Villena. Vita Christi. 1497.
Buscar miquetes en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.