Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Seguritat
seguritat, -ts
(Del llatí secūrĭtāte, mat. sign.)
  1. s. f. Condició de segur.
  2. Certea, coneiximent segur dalguna cosa.
  3. Seguritat social, sistema que atén les necessitats econòmiques i sanitàries dels ciutadans dun país.
  4. De seguritat, se diu dalguns mecanismes que asseguren que funcione be un objecte o maquinària o que garantisa labsència de perill.
  5. Lo que es dona o es fa per a assegurar i garantisar ad algú o a alguna cosa.
observacions/documentació: Forma documentada ya en época antiga: “...manada per lo fur qui és de seguritat e de donar fermança”. Pere de Golmés. Llibre de la Cort del Justicia de Cocentaina. 1295. “...sia provehit e mayorment de nits a seguritat de nostra persona de totes coses necessaries”. Pere el Cerimoniós. Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós. 1344. “en la seguritat del loch”. Sant Vicent Ferrer. Sermons.1410. “allí ab seguritat ferma”. Roïç de Corella. Lo Cartoxà 1495.
Buscar Seguritat en: