Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Antorcha
antorcha, -ches
(Possiblement de l’antic oc. entorcha, mat. sign. cf. l’occità modern entòrcha/entòrca, cast. antorcha, fr. torche.)
  1. s. f. Ciri gran i gros de cera, de figura prismàtica i quadrangular en quatre torçudes.
  2. Mecha despart en resina o alquitrà embolicada a la punta dun pal que fa flama i no sapaga en el vent.
observacions/documentació: Se tracta d’un vocable usat per tots els clàssics valencians, tant en la seua forma com en la seua ortografia. “fahent candeles, siris o antorches de sera”. Llibre del Mustassaf d’Albalat de la Ribera 1472. “pujant per la scala del retret, trobà a la donzella de Monblanch ab antorcha encesa”, “Menjaren en lo mateix loch ab multitut de antorches e per l’orde mateix”. Joanot Martorell. Tirant lo Blanch 1490. “la gran antorcha qui darà complida lum a tots los ciutadans”, “e manà ençendre un parell de antorches” . Sor Isabel de Villena. Vita Christi 1497. “A vos clar’antorcha espill d’excellència confort y alegria de tots los fels ulls”. Bernat Fenollar. Lo Passi en cobles 1493.
Buscar Antorcha en: