Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: basa
basa, -ses
  1. s. f. var. form. ant. V. base (arquitectura).
basa, -ses
(D’orige incert. cf. l’àrap bazz, agarrar, i l’it. bazza, mat. sign.)
  1. s. f. Cartes que el jugador arreplega quan guanya la jugada.
  2. Guanyar una basa o fer una basa, guanyar la partida.
Buscar basa en:
  • basa coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de basar
    • la 2ª persona d'imperatiu de basar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: embassat, embassada, bassada, basat i bassa.