Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ampolla
ampolla, -lles
(Del llatí ampŭlla, mat. sign.)
  1. s. f. Espècie de botella o vaixell de vidre en el ventre redó i coll llarc i estret.
  2. Ampolla en berquelló, local. Porró.
  3. Chicotet atifell de vidre, tancat hermèticament, que sol contindre medicina en líquit.
observacions/documentació: La confusió que s’ha donat en català entre ampolla i botella, i posterior substitució de botella per ampolla, no s’ha donat en valencià, que manté la diferència entre ampolla i botella. Se tracta d’una sinècdoque per la qual el català designa el tot “botella” en una part o classe de botella que és la “ampolla”, lo qual supon un empobriment del lèxic.
Buscar ampolla en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ampollat, empollat, Pola, pollada i polla.