Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: nat
nat, -ta, -ts, -tes
(Del llatí natum, part. pass. de nascĕre, nàixer.)
  1. adj. m. ant. Naixcut.
  2. Membre duna junta, consell, partitper dret propi.
  3. Que molt bona predisposició per a una cosa: És un futboliste nat.
  4. Se diu duna aptitut o qualitat en la que u naix; innat.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.