Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a terretit.

terretit, -ts
(D’orige onomatopèyic basat en el cant d’este pardal.)
s. m. Au de l’Albufera de Valéncia i unes atres zones humides, pareguda al teuladí, de color terrós i cendrós, en el bec prim i llarc. Hi han moltes espècies.