Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a racar.

racar
Flexió verbal »
(D’orige onomatopèyic.)
v. intr. Cantar les granotes i els renocs. // fig. Charrar o parlar fort i sense parar.
racar
Flexió verbal »
(Del gòtic rakar o de l’àrap raqq, tindre pietat d’algú.)
v. intr. ant. Saber mal, produir disgust un fet, una pèrdua.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.