Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tormell
tormell, -lls
(dim. del mossarabisme tormo, que significa elevació.)
  1. s. m. Protuberància formada per la tíbia i el peroné, per la qual sarticula la cama en el peu. Dialectalment se denomina tobell, tornell, turnell i també garró // ant. Elevació, alteró. Existix en la localitat valenciana de Vallibona El Turmell, montanya de 1276 metros daltitut.
observacions/documentació: Carles Ros en el seu treball Formularios de escrituras públicas de 1773 ya arreplega el malnom-llinage Tormell.
Buscar tormell en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.