Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: símbols
símbol, -ls
  1. s. m. var. ort. ant. V. címbol.
símbol, -ls
(Del llatí symbŏlum i este del grec σύμβολον, mat. sign.)
  1. s. m. Image o cosa que representa per convenció a una atra.
  2. Emblema.
  3. El símbol dels apòstols, el credo catòlic.
  4. Lletra, abreviatura, o un atre signe que es gasta per a representar alguna cosa.
Buscar símbols en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: címbol.