Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: parents
parent, -ta, -ts, -tes
  1. s. m. plr. ant. Pares.
  2. m. i f. Persona que està unida per llaços de consanguinitat a una atra, de la mateixa família.
  3. f. local. Amiga, amant.
  4. adj. Molt semblant, paregut, que gran afinitat en una atra persona o cosa.
ref. Parents i trastos vells, llunt d’ells. Bo és tindre parents en la Cort. Per llevant o per ponent, de la dòna sigues parent. Germans, els pans; parents, els qüerns; i coneguts, els papers de menuts. Amiga, la figa, parents, les dents. No hi han millors parents que els dihuitens, ni millors amics que els reals d’a huit. Si parent vols ser, per la part de la muller. Festeig llarc, parent de la mort.
Buscar parents en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.