Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: lla
lla
(Del llatí ĭllāc, en direcció cap allà.)
  1. adv. ant. Allà.
  2. De lla o dellà, de latre costat.
  3. En lla o enllà, cap a latra banda.
  4. ant. Lla on (escrit la un), encara que.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: la, almel-la i lamelirostre.