Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Orige
orige, -ens
(Del llatí origĭne, mat. sign.)
  1. s. m. Procedència, allò de lo qual procedix una cosa.
  2. Principi, naiximent, escomençament.
  3. Lloc a on u ha naixcut o da on prové.
  4. Motiu o causa duna cosa.
observacions/documentació: Se tracta d’una forma erudita i molt usada des del sigle XVI: La forma origen és sospitosa de castellanisme: “...diu que renuncia a la naturalea, orige y vehinatge que té en la dita vila”. Manual de consells de Gandia. 1541. “...sense poder l’orige de ton anyor compendre”. Teodor Llorente. Visanteta.1870. " ¡Oh, no! Pendrà l’orige d’alguna insigne gesta”. Constantí Llombart. Poesies valencianes. 1872. “D’ahí prengué l'orige este modisme”. Joaquim Martí Gadea. La terra del che. 1906.
Buscar Orige en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: òryx i òrix.