Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a pul.

pul
(Possiblement d’orige onomatopèyic, pero hem de tindre en conte el llatí pŭllus, gallina, pollet. cf. el fr. poule, gallina.)
interj. Veu que repetidament se pronuncia per a cridar a les gallines o pollets. // A la pul pul, loc. En chicotetes cantitats repetidament.
pul, -ls
s. m. Fracció monetària de l’afgani d’Afganistan.