Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a güec.

güec, -cs
(D’orige onomatopèyic.)
s. m. Crit o gemec del gos o d’un atre animal. // Colp que pega en terra un cos gran quan cau.