Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: aïnes
aïnes
(Del llatí *agīna, de agere, fer; en adició d’una -s per analogia en uns atres adverbis.)
  1. adv. var. form. V. aïna (adverbi).
aïna, -nes
(Del prov. aizina, utensili.)
  1. s. f. Atifell de cuina, generalment per a contindre líquits.
  2. Nom genèric dels utensilis de cuina, agrícoles o instruments dels oficis com les ferramentes.
aïna, -nes
  1. s. f. ant. V. ocasió.
Buscar aïnes en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ayna i ahina.