Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Minva
minve, -va, -es
(Del llatí minŭu, derivat de minuĕre, minvar.)
  1. adj. m. ant. Carent dalguna cosa.
minva, -ves
(Derivat posverbal de minvar.)
  1. s. f. Acte i efecte de minvar, disminució, merma.
Buscar Minva en:
  • Minva coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de minvar
    • la 2ª persona d'imperatiu de minvar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: minvat i minvada.