Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Método
método, -os
(Del llatí methŏdus i esta del grec μέθοδος, camí a seguir.)
  1. s. m. Manera ordenada i sistemàtica dobtindre un resultat.
  2. Obra per a deprendre un art o una ciència.
observacions/documentació: La e tònica d’esta paraula en valencià és tancada, no es tracta d’una castellanisació fonètica i s’ajusta a les regles d’obertura de les vocals en valencià, segons les quals una e tònica és tancada davant d’una consonant dental t, d, excepte en el numeral sèt, a on la e és oberta per etimologia, del llatí sĕpte. Pronunciar o escriure esta e com a oberta és un catalanisme ortogràfic o fonètic. De fet els diccionaris valencians d’Escrig i Llombart de 1887, de Joaquim Martí i Gadea de 1891 o el del filòlec Lluís Fullana i Mira de 1921 donen método, en e tancada.
Buscar Método en: