Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a mix.

mix, -xa, -xos, -xes
(D’orige onomatopèyic.)
s. m. coloq. Gat. // Veu que s’utilisa per a cridar al gat.
ref. Mix mix, per una m’entra i per l’atra m’ix.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: mig.