Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a bah.

bah
(D’orige onomatopèyic.)
interj. Interjecció que expressa indiferència de manera despectiva: ¡Bah!, si ve no m’interessa vore’l.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: Ba i va.