Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: odi
odi, -is
(Del llatí ŏdĭum, mat. sign.)
  1. s. m. Sentiment intens de malvolença o daversió cap ad algú o cap ad alguna cosa.
  2. ant. Oix.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.